Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Управление

Общото събрание (ОС) е колективен върховен орган на управление на сдружението. В него участват всички негови членове , както индивидуално, така и юридически лица. Работата на Общото събрание, неговите функции, права и задължения, ред на функциониране са описани в чл. 13 – 21 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.


Управителният съвет (УС) е органът, който управлява и представлява сдружението. Избира се от Общото събрание за срок от три години. Всички функции, права и задължения на УС са подробно описани в чл. 22 – 24 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Управителен съвет:
 


 
       


       

  

   

 
 
Контролният съвет (КС) е органът, който контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с приетия от общото събрание бюджет. Изборът, отговорностите и дейностите на КС са регламентирани в чл. 25 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Контролен съвет:

Председател:


Членове: 

Комисията по професионална етика е независим орган към БАУХ, чиято цел е да постигне саморегулация в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси в България. Тя е органът, който постановява решения при подадени жалби или самосезиране и определя дали поведението е в съответствие с този Кодекс. Комисията се стреми да решава обективно и безпристрастно всички възникнали повдигнати за решение случаи, нарушаващи правилата на етиката.

Състав на Комисията:

Председател:


Членове:
Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти