Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Управление

Общото събрание (ОС) е колективен върховен орган на управление на сдружението. В него участват всички негови членове , както индивидуално, така и юридически лица. Работата на Общото събрание, неговите функции, права и задължения, ред на функциониране са описани в чл. 13 – 21 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.


Управителният съвет (УС) е органът, който управлява и представлява сдружението. Избира се от Общото събрание за срок от три години. Всички функции, права и задължения на УС са подробно описани в чл. 22 – 24 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Управителен съвет:
  
       


       

  

    

Контролният съвет (КС) е органът, който контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с приетия от общото събрание бюджет. Изборът, отговорностите и дейностите на КС са регламентирани в чл. 25 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Контролен съвет:

Председател:
Нели Великова Христова – Управляващ партньор на „Ин Мениджмънт“ ООД

Членове:
Анелия Петрова Горгорова, Управител на Casus Futura, Key Success Indicators, Creative Development Solutions
Красимир Димитров Георгиев, Директор „Човешки ресурси“ на „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
 

Комисията по професионална етика е независим орган към БАУХ, чиято цел е да постигне саморегулация в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси в България. Тя е органът, който постановява решения при подадени жалби или самосезиране и определя дали поведението е в съответствие с този Кодекс. Комисията се стреми да решава обективно и безпристрастно всички възникнали повдигнати за решение случаи, нарушаващи правилата на етиката.

Състав на Комисията:

Председател:
Деница Борисова Борисова,
Ръководител „Човешки ресурси и правен“ във „Фесто Производство“ ЕООД

Членове:
Васил Петров Арарски,
Преподавател в магистърска програма по управление на човешките ресурси, Нов Български университет
Дария Евгениева Топалова,
Мениджър „Човешки ресурси“ в „Плейтех“ ЕООД
Красимира Петрова Караджова,
Заместник-началник отдел „Човешки ресурси“ и Ръководител АУЦ във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
Радостина Добрева Пенева,
Мениджър „Човешки ресурси“ в „Контур Глобал Марица Изток 3“

Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти