Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Членство

Членството в доброволното професионално сдружение Българска асоциация за управление на хора е уредено с чл. 9 – 11 на Устава:

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 9. Членовете на сдружението могат да бъдат пълнолетни, дееспособни местни и чуждестранни физически лица и юридически лица с професионална дейност или предмет на дейност, свързани с УРЧР, които споделят целите и задачите на сдружението и приемат настоящия устав.

 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 10. (1) Членството в сдружението възниква с подаване на заявление до Председателя на УС и след одобрение от УС. Членството е валидно след заплащане на членския внос, по правила, утвърдени от УС. Задължително със заявлението за членство се прилага декларация, че кандидатът приема устава и етичния кодекс на сдружението.

(2) Заявлението за членство се внася за разглеждане от УС от Председателя на УС в срок, не по-късно от 1 (един) месец от датата на подаването му в сдружението.

(3) УС може да приеме членство в сдружението или да го отхвърли. Вземането на решение се извършва по реда на този устав.

(4) Членове на сдружението са неговите учредители, както и приетите по реда на този устав от Общото събрание или от Управителния съвет.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 11. (1) Членството в сдружението се прекратява доброволно по писмена молба отправена до УС на сдружението.

(2) При прекратяване на членството напускащият трябва да изпълни възникналите до прекратяването на членството му задължения към сдружението.

(3) Членството в сдружението може да бъде прекратено принудително, чрез изключване, при нарушение на устава на сдружението и професионалната етика.

(4) При неплащане на членския внос по правилата, определени от УС, членството се прекратява автоматично.

(5) При напускане и прекратяване на членството съответното лице заплаща дължимия членски внос до датата на прекратяване, както и други разходи направени от Сдружението в резултат на недобросъвестната му дейност, установени и утвърдени с протокол на Управителния съвет.

 

Вътрешни правила за плащане на членски внос   /Приети на заседание на УС на БАУРЧР от 19.03.2009 г./

1. Плащане на членския внос за текущата година до 30 април;

2. В края на м. май изпращане на напомка на не платилите (по имейл);

3. Прекратяване на членството на не платилите до края на м. октомври.

Горните правила важат за членове със съществуващо членство към началото на текущата година.

 

Правила на Сдружение БАУРЧР - БАУРЧР за прием на членове на сдружението /Приети на заседание на УС на БАУРЧР от 17.01.2012 г./ ТУК

Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти