Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 10 месеца
Номинации за избор на нов член на Управителния съвет на БАУХ

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора – БАУХ“ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на сдружението на 16.03.2018 г. в 14.00 ч. в София, „Софарма Бизнес Тауърс“, сграда Б, ет. 3, зала „Запад“ (ул. "Лъчезар Станчев" №5).

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2017 г.;
2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2017 г.;
3. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на член на Управителния съвет на сдружението;
4. Избор на нов член на Управителния съвет на сдружението на мястото на освободения;
5. Попълване състава на Сертификационния съвет на БАУХ;
6. Приемане на Етичен кодекс на сдружението и избор на членове на Комисия по професионална етика към БАУХ;
7. Приемане на план-програма и бюджет за 2018 г.;
8. Разни.


Можете да се запознаете с документите, които ще бъдат разглеждани в дневния ред на Общото събрание:


- Отчет за дейността на Управителния съвет на БАУХ за 2017 г.
- Предложение за нов Етичен кодекс на БАУХ
- Предложение за план-програма за 2018 г.
- Предложение за бюджет за 2018 г.Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице. Съгласно Устава на сдружението, чл. 13 (4) в други случаи гласуване по пълномощие в Общото събрание не се допуска.

Във връзка с т. 4 от обявения дневен ред - Избор на нов член на УС, УС на БАУХ одобри Правила за кандидатиране за членове на органи на сдружение "Българска асоциация за управление на хора", с които можете да се запознаете ТУК

Описаната в Правилата Номинационна форма можете да изтеглите ТУК

Краен срок за подаване на номинации: 9 март 2018 г.

   Copyright © 2018 БАУХ  | За реклама  | Контакти