Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 9 месеца
Извънредно общо събрание на БАУХ - 13 ноември 2018 г.

Покана за извънредно общо събрание на БАУХ , публикувана в брой 83 на "Държавен вестник" от 09.10.2018 г.:

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора”, с ЕИК 175012964 по описа на ТРРЮЛНЦ при АВ, свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 13.11.2018 г., в гр.София, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, зала „Запад“ /ул. Лъчезар Станчев №5/ , от 9.00 часа, при дневен ред:
     1. Обсъждане и приемане на Етичен кодекс на Българската асоциация за управление на хора;
     2. Изменение и допълнение на Устава на сдружението;
     3. Избор на членове на Комисия по професионална етика на сдружението;
     4. Разни.
Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, 30 минути по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.   Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.  
Документи за обсъждане: Проект за Етичен кодекс на БАУХ и Проект за изменение и допълнение на Устава на БАУХ.   

   Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти