Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 1 година
Редовно отчетно-изборно общо събрание на БАУХ - 22 февруари 2019 г.

Покана за Общо събрание на Българска асоциация за управление на хора, публикавана в бр.2 на "Държавен Вестник" от 04.01.2019 г.:
Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора”, с ЕИК 175012964 по описа на ТРРЮЛНЦ при АВ, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 22.02.2019г., в гр.София, Бул. Александър Малинов 111, Хотел „Холидей Ин“, зала “Витоша 1“, от 14.00 часа, при дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2018г.;
2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2018г. и приемане на ГФО за 2017 и 2018 години;
3. Изменение и допълнение на Устава на сдружението;
4. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността им на членовете на Управителния съвет и на членовете на Контролния съвет на сдружението;
5. Избор на членове на Управителния съвет на сдружението;
6. Избор на членове и председател на Контролен съвет на сдружението;
7. Избор на членове на Комисия по етика на сдружението
8. Приемане на план-програма и бюджет за 2019г.;
9. Разни.


Всички документи са налични в офиса на БАУХ и могат да се предоставят при поискване.
Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, 1 час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове. Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.  
Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти