Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 1 година
Становище на БАУХ по Проект на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

 


 


Изх. №4/11.10.2019 г.


ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СТАНОВИЩЕ
на Българската асоциация за управление на хора

ОТНОСНО: Проект на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

Българската асоциация за управление на хора представлява над 600 индивидуални членове и над 400 компании членове. Заедно, нашите членове - специалисти по управление на човешки ресурси, представляват интересите на работодатели и отговарят за обработване на трудовите книжки на над 30,000 работника и служителя в България.

Във връзка с предложената за обществено консултиране Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, Българската асоциация за управление на хора ангажира екип от практици, работещи ежедневно с трудовите книжки за да прегледат проекта за наредбата и съпътстващата оценка на въздействието.

Нашата работна група излезе със следното становище:   

1.    Считаме, че са налице негативни въздействия при Вариант на действие 2 - „Приемане на нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж“, а именно:
a.    Финансов разход за служители и работодатели както следва:
i.    За закупуване на трудова книжка при единична цена от 4.19 лв с ДДС  за 2 192 045 лица в размер на ‭9 184 669 лв. ‬‬‬‬
ii.    За закупуване на нов стандартизиран щемпел за 230 000 работодателя при единична цена от 9.99 лв с ДДС  в размер на ‭2 297 700 лв‬‬‬‬.
iii.    За закупуване на регистър на трудовите книжки за 230 000 работодателя при единична цена от 6.99 с ДДС ‬ в размер на ‭1 607 700‬ лв.‬‬‬‬
iv.    За поддържане на информацията, асоциацията е направила разчет, че са необходими 1 човеко-месец на 3000 служителя или около 6 000 000 лв. за заплати на служителите, които обработват трудовите книжки.
На практика съгласно преходните разпоредби на наредбата се очаква за 5 години всяка от по-горните констатации да се реализирали и това ще доведе до общ разход от ‭43 090 069 лв‬.‬‬‬‬
b.    Ресурсен разход от служителите, които обработват трудовите книжки понастоящем обикновено са част от отдели за Управление на човешки ресурси или в изнесено или вътрешно счетоводните звена. Ангажирането на тези служители с обработването на информацията, касаеща трудовите книжки ги отдалечава от същинските им задачи, а именно:
i.    Качествен подбор на персонал
ii.    Качествено обучение и развитие на служителите и работещите
iii.    Качествено консултиране на бизнеса по всички процеси, свързани с управлението на човешки ресурси
Тези и други съществени задачи на специалистите по управление на човешки ресурси, при наличие на достатъчно време, което да не отделят за обработване на трудови книжки, би могло значително да намали разходите на фирмите за обучение, подбор, вписване на обстоятелства по наемане и освобождаване на служители.
2.    Считаме, че положителните въздействия, описани в оценката на въздействието по отношение на Вариант на действие 2 - „Приемане на нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж“ не представляват реален практически проблем. На асоциацията и нашите многобройни членове не са ни известни случаи при които трудовата книжка сама по себе си да е била фактор за нарушаване на правата на работниците и служителите и на невписване на трудов и осигурителен стаж или каквито и да било трудови спорове.
3.    Като упълномощени представители на над 400 работодателя в България, считаме, че предложените промени в Наредбата няма да доведат до правна сигурност, и категорично в никакъв случай не намалява административната тежест. Дневниците на трудовите книжки се заменят с регистри, печатите, ползване за прекратяване на трудово-правното отношение се заменят със стандартизиран щемпел, но това по никакъв начин не намалява усилията и работното време, използвано за тези дейности на специалистите, които обработват трудовите книжки при тяхното поддържане. Нещо повече добавят се нови задължения, свързани с поддържане на актуална адресна информация и информация за прекратяване на запори. По този начин административната тежест за работодателите се увеличава с нетипични за работодателите функции и задължения.
4.    Считаме, че изключително порочно се налага тенденция за вменяване на чужди отговорности на работодателите, респективно на нашите членове – специалисти по управление на човешките ресурси, да поддържат актуална информация, която не касае трудово-правните отношения. Сред тези нетипични за работодателите процеси са:
a.    Поддържане на информацията относно наложени запори - Работодателите не носят вина за задълженията на служителите и работниците и не е справедливо да носят тежест (финансова и ресурсна) при налагането на запор. Тази дейност е заплатена на съдебните изпълнители и те следва да поддържат необходимата информация.
b.    Поддържане на информация относно адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес – Тази функция е свойствена на общинските ЕСГРАОН служби. В днешното време на развити електронни комуникации, работодателите нямат нужда да знаят адресът на своите служители или техните близки в случаи на инциденти и злополуки.
5.    Информацията, която е важна за трудово-правните отношения, се предоставя електронно от работодателите в НАП и други държавни институции. Налична там информация на практика се дублира в трудовата книжка. Институциите могат да споделят информацията от тези регистри и нямат нужда от трудова книжка. Разбира се, че трудовите книжки, издадени и поддържани преди да се започне практиката на електронните регистри остават като документи, но определено считаме, че в бъдеще трудовата книжка няма нужда да съществува, понеже данните вече ще са налични в електронните регистри на държавните органи.
6.    Като странна-членка на ЕС от България се очаква да върви по устремено към дигитализация на администрацията и административните процеси си и в това число повечето от държавите от ЕС от години разчитат само на електронни регистри и са прекратили всякакви практики на поддържане на информация на хартиени носители. БАУХ вярва, че това трябва да е пътя и за България.

Във връзка с по-горните констатации предлагаме следното:

1.    Министерството на труда и социалната политика да не внася предложените промени  от проекта за Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
2.    Министерството на труда и социалната политика да създаде работна група, която да включва:
a.    практици, които работят ежедневно по поддръжката на трудовите книжки и представителност от всички сектори
b.    други представители на работодателите
c.    представители от различни административни структури на МТСП, НАП, НОИ, НСИ
d.    представители от Народното събрание.
Работната група да има следните цели:
-    да проучи възможностите за прекратяване на практиката на поддържане на трудова книжка
-    да създаде план за дигитализиране на информацията и процеси свързани с поддръжката на трудовата книжка
-    да получава регулярен отчет за прогреса от държавните органи ангажирани с процесите за дигитализация на администрирането на трудово-правните отношение.
3.    Министерството на труда и социалната политика да започне работа по плана, създаден от работната група и в 2 годишен срок да осъществи преустановяването на поддържане на трудовата книжка и преминаването към дигитален обмен на информацията, събирана днес в трудовата книжка.

Надяваме се, че нашите констатации и предложения ще бъдат взети предвид преди окончателното решение за приемане на проекта за Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.


С уважение,

Миглена Узунова-Цекова
Председател на УС на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)
 

 


1 Източник: https://www.office1.bg/trudova-knizhka 
2 Източник: https://www.pechat.bg/pechat-proslujeno-vreme/ 
3 Източник: https://www.office1.bg/dnevnik-za-izdavane-na-trudovi-knizhki-50-lista
Copyright © 2021 БАУХ  | За реклама  | Контакти