Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 2 месеца
БАУХ осигурява платформа за обмен, провокира професионални дискусии и работи за преодоляване на общи предизвикателства

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХИнтервю с Катерина Шопова, директор „Човешки ресурси“, Лидл България


Лидл България е съмишленик и член на общността на БАУХ от няколко години – коя е причината да се приобщите към Асоциацията?


БАУХ е организация, която работи за налагане на високи стандарти в областта на управлението на човешките ресурси, дава възможности за професионални контакти, обмен на знания и надграждане на релевантна експертиза. HRекипът на Лидл България се стреми постоянно да повишава квалификацията си и да е в конструктивен диалог с най-добрите специалисти в областта. Водещата причина да сме член на БАУХ и да участваме в различни нейни инициативи и формати е, че организацията осигурява платформа за обмен на идеи и добри практики, провокира интересни професионални дискусии и работи за преодоляване на общи предизвикателства като напр. подпомагане процеса по осъвременяване на българското трудово законодателство.


Формулирайте с няколко думи основните ценности на HR професията, респективно – на общността ни?


За специалистите, призвани да работят за развитието на хората и създаването на екипи, е изключително важно да отстояват ключовите ценности на компаниите и с всеки свой проект да ги промотират. Сред най-важните според мен са партньорството, грижата, развитието, ангажираността, изграждането и позитивизмът. Вярвам, че нашата професия е свързана пряко и с управлението на промяната в организациите и именно затова специалистите по HRтрябва да разбират и приемат трансформацията, да могат да поставят грижата за хората в центъра ѝ. Като пример за това мога да дам кризата с COVID 19, която изправи компаниите пред необходимостта от бързи промени и адаптация към новата ситуация. Именно в този момент се открои важността на HR функцията, която подпомогна процесите и потърси начини да направи промяната възможно най-смислена, плавна и разбираема за служителите.


Имаме силно динамично настояще: какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?


Динамиката в областта на HRе изключително висока през последните години, тъй като генерално се променят нагласи към начина на работата и изграждането на екипите. Положителен факт е, че все по-ясно се осъзнава, че управлението на хората е ключово за постигане на устойчив успех и това позиционира HRкато стратегически партнъор на бизнеса, интегриран във всички дългосрочни решения. В тази посока според мен е и основната тенденция в развитието на функцията – специалистите в областта на човешките ресурси ще бъдат в много по-висока степен консултанти за мениджмънта при планиране и реализиране на бизнес стратегията на компанията. Друг важен елемент в ролята на HRфункцията е управлението на промените в организациите. Съществен е приносът и по отношение на развитие на работодателската марка, която става все по-силен отличителен знак на успешните компании, при които ценностите на компанията намират реално отражение в работодателските ѝ практики. Кризата с COVIDнапример много ясно открои компаниите с устойчиви политики по отношение на служителите, те доказаха, че действително осигуряват сигурност и стабилност дори в несигурни времена и съм щастлива, че в Lidlнапример получихме висока обратна връзка за спокойната и предвидима работна среда, която сме създали, въпреки че по-голямата част от хората ни са на първа линия.


Какво е ролята на БАУХ в тези процеси, според Вас?


БАУХ като професионална организация има съществена роля на първо място за създаването на общност от хора, които искат да развиват себе си и средата. Тя създава условия за диалог по важни за HR-ите теми и адресира общи предизвикателства, действа като инициатор и координатор на проекти, с които се подобрява цялостната рамка и средата. С утвърждаването на HRкато авторитетна и стратегически важна за всяка компания функция се позволява на специалистите по управление на хора да създават с работата си сплотени и успешни екипи, отлични условия за обучение и развитие, за ангажираност и споделяне на обща визия.


Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността...


Пожелавам на БАУХ да продължи да бъде организация, отворена към иновативните HRпрактики, развитието и работещите идеи, защото професионалната общност има нужда от силен партньор. Да защитава с аргументи авторитета на общността ни и да подпомага специалистите във всички техни функции, които се трансформират и надграждат.


А на всички HRексперти пожелавам преди всичко здрав, хъс и позитивна енергия, за да реализират смелите си проекти, с които подпомагат бизнеса, но също така силно лидерство, устойчивост и постоянство при реализиране на идеите си. Вярвам, че ще имаме много нови възможности за надграждане на пълноценна бизнес среда и отличен климат в организациите, в които работят.
Copyright © 2020 БАУХ  | За реклама  | Контакти