Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:


преди 1 година
"Сертификационната програма на БАУХ и нейният сертификат ще продължава да играе ключова роля като гарант за добро експертно ниво в областта на HR“

Интервю с Велислава Василева, Сертифициран старши специалист Човешки ресурси и с  Наташа Цветкова, нейн Ментор и член на Сертификационния съвет

Защо сертифицирането, верифицирането на придобити знания и умения в сферата на управлението на хора е важно за хората и бизнеса?
    Наташа Цветкова: Сертификационната програма стъпва на 10 стандарта, които обхващат всички аспекти на УЧР. В тях намира отражение и спецификата на трудовото законодателство у нас. Програмата задава рамката за съответното ниво  на професионална подготовка на специалистите по УЧР.  Именно поради това тя е много полезна за самите професионалисти ЧР – да направят проверка за достигнатото си професионално равнище; да установят  дефицитите  и планират по-нататъшното си развитие;  да получат професионален сертификат от гилдията, който може да им бъде полезен при професионалната им реализация в бъдеще, а и в настоящето; да дискутират професионални въпроси и получават професионална подкрепа  от  опитни колеги както по време на сертификационния процес, така и в рамките на Клуба на сертифицираните HR  професионалисти в страната. А сертификатът  на ЧР гилдията дава и професионален престиж.
Бизнесът от своя страна може да разчита, че ще има в екипа си ЧР професионалисти , които притежават  нужните знания и умения за съответното ниво, които отделят време за своето развитие и не се страхуват да се съизмерят със зададените професионални  стандарти.   Надявам се занапред  в условията на бързо променящата  се бизнес среда и нарастване на ролята и очакванията към функцията по УЧР бизнесът все повече да си дава сметка за ползата от стимулиране на професионалното израстване и верифициране на знанията и уменията на ЧР екипите си, от привличане на специалисти с доказани професионални компетенции за съответното ниво, с което може да се спестят  някои неприятни изненади, на които всички сме се натъквали.
    Велислава Василева: Сертифицирането в сферата на управлението на хора е важно, тъй като дава обективна и цялостна оценка на постигнатото до момента като валидира придобитите знания и умения чрез практическа и теоретична обосновка на конкретни професионални стандарти. Освен това успешното преминаване през целия процес и придобиването на сертификат повишават професионалната квалификация и конкурентноспособността.


Как би изглеждало бъдещето на HR професията, според Вас, в динамиката на днешния живот, но и предвид факта, че въпреки това трябва да има професионална рамка и ясни критерии като гарант за добро експертно ниво?
    Наташа Цветкова: Необходимостта от и съответно търсенето на  професионалисти по УЧР ще продължава да расте. Последната година на ковид пандемия препотвърди ключовата роля на тези специалисти за организациите. Ще нарастват  и очакванията и изискванията към тях. Непредвидимостта и турбулентните времена, в които живеем и правим бизнес, дигитализацията, развитието на изкуствения интелект, битката за таланти ще поставят все по-големи предизвикателства за бърза  ответна реакция на промените и непрекъснато  усвояване на нови знания и умения от професионалистите по УЧР.  Все по-високо ще се ценят  т.нар. „меки умения“ на специалистите,  в т.ч. и на тези по УЧР. Емоционалната интелигентност, емпатията, умението да откликнем  бързо и да изградим по-персонализиран подход и преживяване за служителите ни, да бъдем медиатори в конфликтни ситуации, да подкрепяме, освен да обслужваме служителите в компанията, функцията по УЧР да става все по-аджайл (съжалявам за чуждицата) – това са само част от новите предизвикателства пред  УЧР. Същевременно необходимостта от общо разбиране, от обща рамка, от минимални стандарти, които трябва да се  покриват и надграждат, за да се осигури нормалното и законосъобразно осъществяване на дейността  по УЧР,  ще продължи да съществува. И независимо къде се осъществяват дейностите, покрити в десетте стандарта  на Програмата – дали в рамките на фирмата или част от тях се изпълняват в центрове за изнесени услуги или от партньорски консултантски компании, ще бъде още по-важно  да се верифицират  знанията и уменията  на професионалистите, които ги изпълняват. В този смисъл Сертификационната програма на БАУХ  и нейният сертификат ще продължава да играе ключова роля като гарант за добро експертно ниво в областта на УЧР.
    Велислава Василева: Бъдещето на ЧР професията ще има все по-ключово значение за развитието и просперитета на всяка една организация и по-конкретно на човешкия капитал в нея, с много по-осезаем акцент върху благосъстоянието на служителите, автоматизацията на процеси и вземането на бързи и гъвкави решения. Основното предизвикателство ще остане ангажирането, развитието и задържането на таланливи служители в условията на дистанционна организация на работа.
    


Какво Ви даде Сертификационната програма на БАУХ и кои бяха основните предизвикателства, които се появиха пред Вас?
    Наташа Цветкова: Участието  в Сертификационната програма на БАУХ като член на Сертификационния съвет ми дава възможност  за много професионални срещи  с колеги от различни браншове, организации и с различен опит. Предоставя ми възможност за подкрепа на колегите-кандидати в процеса на  сертифициране, а в известна степен и за професионалното им  развитие. От друга страна  обогатява  знанията ми и ме стимулира да ги надграждам. Така че това е един взаимен процес на даване и получаване  в най-добрия смисъл. Понякога се изправям и пред предизвикателството да  вдъхна самочувствие и извадя наяве  най-доброто от кандидата, особено за по-ниските нива на сертифициране, а на моменти даването на обратна връзка и препоръки на даден кандидат може да се окаже сериозно предизвикателство.   
Участието в Програмата ми носи и голямо професионално удовлетворение, особено  при успешно  сертифициране на колега, на  когото съм била  ментор в процеса. И не на последно място  е удовлетворението, че съдействам за развитието на такъв важен и полезен за ЧР гилдията процес.
    Велислава Василева: Даде ми възможност за равносметка в професионален план, помогна ми да анализирам постигнатото до момента, чрез което се откроиха силните и слабите страни в експертизата ми, а така от своя страна набелязах стъпките за усъвършенстване в бъдеще. Основното предизвикателство при мен беше свързано с подготовката за финалния етап от сертификацията, което съвпадна и с промяна в професионален план. 


С три думи: кои са основните ценности на Програмата?
    Наташа Цветкова: Задава професионални стандарти; „сверяване на часовника“; професионално обогатяване.
    Велислава Василева: Обективност; насърчаване; споделяне.
Пожелайте нещо на колегите си...
    Наташа Цветкова: Бъдете здрави, устойчиви, но гъвкави и иновативни в условията на бързо променящата се среда, запазете интереса  си към новото и чувствителността към хората!
    Велислава Василева: Пожелавам (си) на всички колеги в ЧР професията да бъдат здрави, креативни, целеустремени и много щастливи!
Copyright © 2022 БАУХ  | За реклама  | Контакти