Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора.
Търсене:
Проекти

В програмата на асоциацията като приоритет е заложена и работата по проекти. Те дават богати възможности за развиване на полезни както за членовете на асоциацията, така и за обществото като цяло инициативи. Организацията има опит в управлението на проекти с външно финансиране и активно проучва възможностите в тази насока.


Текущи проекти:

Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия„Психологическа интервенция и превенция наконфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот”
ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0099-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Green Employability – a synergetic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in three European countries
Project No 2011-1-BG1-LEO05-05046, финансиран от програмата „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Трансфер на иновации”.

Copyright © 2019 БАУХ  | За реклама  | Контакти